อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหาร แพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ เพื่อตรวจติดตามและนิเทศให้คำแนะนำในการจัดทำคำของบประมาณ และเร่งการใช้จ่ายงบประมาณ ร่วมกับสำนักงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560 พร้อมรับฟังบรรยายสรุป “การจัดบริการด้านสาธารณสุข และการบริหารจัดการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต”

ทั้งนี้ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดตรวจติดตามและนิเทศให้คำแนะนำในการจัดทำคำของบประมาณและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกับสำนักงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามและรับทราบผลการดำเนินงาน รวมถึงสภาพปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งนิเทศให้คำแนะนำในการจัดทำคำของบประมาณ ร่วมกับคณะตรวจของสำนักงบประมาณ โดยมีประเด็นตรวจติดตาม และนิเทศ จำนวน 2 เรื่อง คือ การบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครภูเก็ต และการจัดการสาธารณสุข (โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.