อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินมาตรการความปลอดภัยทางทะเล และรับฟังแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ และนางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์ควบคุมเรือยอร์ชจังหวัดภูเก็ต PYCC ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีศูนย์ควบคุมเรือยอร์ช PYCC และเรือท่องเที่ยวอยู่ที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ซึ่งมีหลายหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการร่วมกัน โดยติดตามเฝ้าระวังการเดินเรือในทะเลอันดามัน เพื่อให้สามารถบัญชาการสั่งการการเฝ้าระวัง และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเรือประมงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจัดการพื้นที่ ด้านงบประมาณ ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี และด้านบุคลากร ให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกันภายในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์เฝ้าระวังฯ ป้องกันอุบัติภัยและลดภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาในทะเล สำหรับภารกิจหลักของศูนย์เฝ้าระวังฯ ได้แก่ เฝ้าระวัง ติดตาม แจ้งข้อมูลและเตือนภัย ควบคุมและบันทึกจดแจ้งเรือทุกประเภทในการเข้า-ออก รับแจ้งเหตุจากผู้ประสบภัยด้วยระบบสารสนเทศ ติดต่อประสานงานหรือแจ้งเหตุให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ประกอบด้วย ประชาชน นักท่องเที่ยว เรือท่องเที่ยว และเรือประมง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.