ทต.ฉลองร่วมต้อนรับคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองร่วมต้อนรับคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการฯ พนักงานฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง (ชั้น2)

โดยในการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้เนื่องจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร”สร้างผู้นำสู่ความเป็นเลิศในการจัดการขยะ” ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด รองปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าใจและเรียนรู้กระบวนการบริหารการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถนำขยะมูลฝอย รีไซเคิลมาบริหารจัดการ เพื่อสร้างมูลค่ารายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอย และพัฒนาพื้นที่ของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.