ประชุม กรรมจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม กรรมจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้การจัดงานพิธีดังกล่าวของจังหวัดภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงาม และสมพระเกียรติ จึงแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินการด้านต่างๆ จำนวน 10 ฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงข้อสั่งการจากส่วนกลาง ในการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนไทยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม จึงได้มีโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จะเปิดลงทะเบียนรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 และมีห้วงเวลาการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2560 โดยแบ่งงานเป็น 8 ประเภท การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนของจังหวัดร่วมกับอำเภอเมืองให้จัดสร้างพระเมรุมาศจำลองตามแบบที่กรมศิลปากรกำหนด โดยมอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองถอดแบบและสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศร่วมกับจังหวัด ให้มีการจัดแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย ในห้วงพิธีตามความเหมาะสม ในส่วนของจังหวัดให้พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายมหรสพและการแสดงขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง และมอบภารกิจให้ดำเนินการ

พร้อมกันนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมงานของคณะกรรมการฯ ฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ จัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และปะรำพิธี คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ และการเผาดอกไม้จันทน์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และการจราจร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำ รวบรวม และจัดสรรดอกไม้จันทน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหา เพาะปลูก และประดับดอกดาวเรือง คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล และคณะกรรมการฝ่ายอาหาร น้ำดื่ม และต้อนรับ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.