อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดแข่งขันบาสเกตบอล จูเนียร์ ลีก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดแข่งขันบาสเกตบอล จูเนียร์ ลีก

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมในการจัดแข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ ลีก” ประจำปี 2561 โดยมี นายสุนทร แทบทับ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายมงคล สุแสงรัตน์ เลขานุการชมรมบาสเกตบอลจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการกีฬาในจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลลีกในระดับจังหวัด โดยจะได้นำประสบการณ์จากการ เข้าร่วมการแข่งขันไปใช้เป็นทักษะเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงได้จัดการแข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.ภูเก็ต ลีก” ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ได้มีโอกาสใช้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้ฝึกฝนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ได้ใช้กีฬาพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม รวมถึงเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนเพื่อพัฒนากีฬาประเภทลีกในจังหวัดภูเก็ต เพื่อความมีวินัย และความเข้มแข็ง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อสร้างทัศนคติให้มีความรัก สามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข

ในการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ประจำปี 2561 มีทีมสโมสรในจังหวัดภูเก็ตที่ร่วมการแข่งขัน 4 ทีม ได้แก่ 1.ทีมสโมสร BIS Python สนามเหย้าโรงเรียนนานาชาติบริติช ทีมสโมสรเชิงทะเลนาจา สนามเหย้าโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก้องอนุสรณ์) ทีมสโมสร PSU Phuket สนามเหย้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และทีมสโมสร PKRU Patriot สนามเหย้ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ลีก ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ ได้ใช้งบประมาณในการจัดการแข่งขันเป็นเงินทั้งสิ้น 185,000 บาท ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว อบจ.ภูเก็ต มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม และเพื่อให้ อบจ.ภูเก็ต เป็นองค์กรแห่งการให้บริการอย่างแท้จริง

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.