จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ คน รัก คลอง
ข่าว ภูเก็ต

จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ คน รัก คลอง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” … “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำโครงการจิตอาสาการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกชุมชนต้นแบบจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาเห็นชอบแนวทางจัดกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” … “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญ และประโยชน์ของการรักษาลำน้ำ ลำคลองในแต่ละพื้นที่ โดยให้จังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดกิจกรรมในวันและเวลาเดียวกับส่วนกลาง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00-08.30 น.

สำหรับลำน้ำ/ลำคลอง ที่จังหวัดได้กำหนดไว้แล้วในแผนการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนของจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดขึ้น ณ สถานที่ลำคลองสายน้ำตกโตนไทร ชุมชนบ้านแขนน หมู่ที่ 2 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่จังหวัดภูเก็ตคัดเลือกไว้แล้ว

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดให้มีการจัดนิทรรศการย่อย สอนวิธีบำบัดน้ำ รักษาลำคลองให้สะอาด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยมีหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตเข้ามาร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ โครงการชลประทานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหาร 3 องค์กรเศรษฐกิจ ได้แก่ ธนาคาร หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ภาคีเอกชน ตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ และตัวแทนนักเรียนที่อยู่ในเขตจัดกิจกรรม ตัวแทนภาคประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายสุภาพโดยสวมเสื้อยืดสีเหลือง สวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา (สำหรับประชาชนจิตอาสา)

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.