อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันครู ประจำปี 2561
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันครู ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2561 “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” โดย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ นายสมคิด สุภาพ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจน คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูในประจำการ จากโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต จำนวน 5 โรงเรียน ครูนอกประจำการ ครูคลังสมอง ผู้ประกอบวิชาชีพครู (สายสนับสนุน) และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความตระหนักในภารกิจสำคัญ ที่มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาของชาติ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนวจหน้าที่ของ อบจ. ประกอบกับ อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดนโยบายเป็นยุทธศาสตร์หลักในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา ให้แก่เยาวชนและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ดังนั้น คณะกรรมการจัดงานวันครูของ อบจ.ภูเก็ต จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครู ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้เสียสละกำลังภาย และสติปัญญาในการอบรมบ่มนิสัยแก่เยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป รวมถึงเพื่อประกาศและสดุดีคุณความดีของครูในความวิริยะอุตสาหะของวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและผู้ประกอบวิชาชีพครูกับประชาชนให้เกิดความรัก ความสามัคคีอย่างยั่งยืน เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพิธีการจัดงานวันครูแห่งชาติ

ทั้งนี้ ในการจัดงานมีรูปแบบของกิจกรรมหลัก ได้แก่ พิธีการรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ การมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด การมอบเกียรติบัตรครูดีศรี อบจ. ประจำปี 2560 จำนวน 14 ท่าน นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในสังกัด กิจกรรมการเสนอผลงานของโรงเรียนในสังกัด และกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายอวยพร สกุลตัน อดีตผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน และบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาดังกล่าว ก็คือ “ครู” นั่นเอง เพราะครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์ การเรียนรู้และการพัฒนาโดยรอบให้เกิดในตัวผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเชิงวิชาการ นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้น การจะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงย่อมต้องพึ่งพาอาศัยครูที่มีคุณภาพ ครูที่มีความเป็นครู มีวิญญาณแห่งความเป็นครูและเป็นครูมืออาชีพ
อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับ “ครู” และ “บุคลากรทางการศึกษา” ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต โดยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพตามความสนใจของแต่ละบุคคล, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง, โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้การนิเทศการจัดการศึกษาเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย หลักการ และโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการ ในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อบจ.ภูเก็ต

ในการนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูที่ได้รับรางวัล ครูดีศรี อบจ.ภูเก็ต และขอขอบคุณ “ครู” และ “บุคลากรทางการศึกษา” ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน คอยชี้แนะ ตักเตือนให้เยาวชนตั้งอยู่ในความดี และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพของสังคมและประเทศชาติ ขอขอบคุณวิทยากร คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการวันครู ประจำปี 2561 ในวันนี้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.