อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรมจัดค่ายเติมฝัน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรมจัดค่ายเติมฝัน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานฝันเยาวชนภูเก็ต (กิจกรรมจัดค่ายเติมฝัน) ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นายอนุรักษ์ ธารสิริโรจน์ อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดภูเก็ต และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 300 คน

โครงการสานฝันเยาวชนภูเก็ต (กิจกรรมจัดค่ายเติมฝัน) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสริม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในด้านดนตรี ศิลปะ ภาษาไทย และสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเป้าหมายศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเรื่องศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อบรมให้ความรู้เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการอยู่ร่วมกัน รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม เพื่อฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักการเสียสละและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการฝึกให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้

นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำเป็นต้องได้รับความรู้และแนวทางในการเข้ารับการศึกษาต่อ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าเรียนต่อในสาขาที่ต้องการ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการแนะแนว แนะนำในการเตรียมความพร้อม และสำรวจตัวเองเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่แต่เฉพาะในกรุงเทพฯ ทำให้นักเรียนในต่างจังหวัดมีโอกาสทางการศึกษาน้อยกว่านักเรียนในเมืองหลวง ไม่ว่าจะเป็นในด้านอุปกรณ์ การศึกษา ข้อมูลข่าวสาร และที่สำคัญคือสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา สิ่งเหล่านี้ทำให้นักเรียนในต่างจังหวัดขาดแรงจูงใจ และไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเท่าที่ควร อีกทั้งยังเกิดความคลุมเครือต่อเป้าหมายทางการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง อันเนื่องมาจากการขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง”

นายธีระ กล่าวต่ออีกว่า “นับเป็นโอกาสดีที่ทางนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเรียนในระดับ ม.ปลาย ในจังหวัดภูเก็ต ให้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาต่อที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ประธานชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ กลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในการอนุญาตให้ใช้สถานที่และเอื้ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ากิจกรรมนี้ จะทำให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดภูเก็ต เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความพร้อมและมีความเชื่อมั่นในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตได้”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.