อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร (รุ่นที่ 1) ประจำปี 2560 ของโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 โดย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมี เจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต และคณะครู-อาจารย์ เข้าร่วม

นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดอบรมค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 3 วัน สำหรับครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้ารับการอบรม จำนวน 223 คน ครูควบคุม จำนวน 12 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมเพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระศาสนาห่างไกลยาเสพติด ได้ศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ได้ฝึกฝนปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เยาวชนสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การฝึกมารยาทชาวพุทธ การศึกษาธรรม 4 ฐาน เรื่องการเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ การเป็นศิษย์ที่ดีของครู เยาวชนไทยกับการห่างไกลอบายมุข กรรมและการให้ผลของกรรม การทำวัตรเช้า-เย็น การบรรยายธรรม “หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต” พิธีสู่ความเป็นชาวพุทธ การบรรยายธรรม “หลักการสร้างสัมพันธภาพในสังคม” และพิธีอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่ (ตักบาตรความชั่ว) เป็นต้น ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพระธรรมวิทยากร จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ที่ให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ที่ได้ส่งนักเรียนมาเข้ารับการฝึกอบรม”

ด้าน นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการค่ายพุทธบุตรขึ้นในครั้งนี้ เพื่อฝึกฝนอบรมเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการฝึกปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นได้ว่าจากหัวข้อการอบรมและการฝึกปฏิบัติตนได้จัดขึ้นหลากหลายกิจกรรม แสดงถึงความตั้งใจอันดียิ่งของ อบจ.ภูเก็ต และคณะพระวิทยากรที่ประสงค์จะจุดประกายความรู้ ความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตของเรา เพื่อส่งเสริมให้เมืองภูเก็ต เป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ขอขอบคุณพระวิทยากรจากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ท่านผู้บริหารโรงเรียน ครู-อาจารย์ คณะผู้จัดการอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้การจัดอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จนสามารถนำความรู้ และทักษะ ตลอดจนประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติจริงบังเกิดผลเป็นความสำเร็จ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.