โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)
ข่าว ภูเก็ต

โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์ นายนิกร ประภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการจริยธรรมเด็กและเยาวชน (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปี 2560 พร้อมด้วย นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์เข้าร่วม

โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน (ค่ายพุทธบุตร) ของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ สอนให้ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชน ให้ทำความดีไม่เกี่ยวข้องอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้างพลังในการลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย ภายใต้บริบททางสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ต้องได้รับการดูแล เอาใจเป็นพิเศษ ทั้งในด้านทักษะชีวิตและศาสนา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.