อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ เติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ เติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2561 โดย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความรู้ด้านบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และด้านการพัฒนาครอบครัวอันนำไปสู่การพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ สร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวและแก้ไขปัญหาครอบครัว ตลอดจนให้สังคมไทยเกิดการสมานฉันท์ สามัคคีและเข้มแข็ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนสังกัด อบจ. 4 แห่ง คือ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต, โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502), โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง), โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนวิชิตสงคราม) ครอบครัวละ 2-3 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน สำหรับวิทยากรที่ให้ความรู้ คือ นางถาวร เกียรติถาวรวงศ์ และนายเกียรติ เกียรติถาวรวงศ์ ข้าราชการบำนาญ

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การรวมพลังของครอบครัว ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดและมีความสำคัญที่สุด หากครอบครัวเข้มแข็ง มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร และแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ จะสามารถเป็นแกนนำหลักในการขยายเครือข่ายครอบครัวต่อไปในอนาคต”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.