ประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ คนพิการ
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ คนพิการ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โดยการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระดับจังหวัด พ.ศ.2554 และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดภูเก็ต ที่ 25/2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 รวมถึงเสนอเพื่อทราบและพิจารณาการนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี (VTR) แนะนำคณะอนุกรรมการชุดใหม่ การทบทวนแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดภูเก็ต ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิคุณพุ่ม ให้พิจารณาคัดเลือกเด็กออทิสติกชนิดรุนแรงและยากจนมากในจังหวัด และเด็กพิการประเภทอื่นๆ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา โดยมูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้กับจังหวัดภูเก็ต อย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 119 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 595,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการรพิจารณาคัดเลือก

สำหรับทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีเป้าหมายเพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล และมีทักษะการดำรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ 1.ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษทุกระดับ ทุกระบบ 3.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 4.ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 5.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด 6.พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.