อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่อาคารมารีน่า ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2561 (แหล่งปะการังเทียม บริเวณอ่าวกะตะ-อ่าวกะรน) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดสร้างแท่งปะการังเทียม ในปี 2552-2555 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของจังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล และเป็นที่เกาะของตัวอ่อนปะการัง ทั้งเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยการจัดวางปะการังเทียมในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ตำบลสาคู อำเภอถลาง พื้นที่อ่าวบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง พื้นที่อ่าวกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ และอ่าวกะตะ-อ่าวกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รวมจำนวน 4,820 แท่ง ดังนั้น เพื่อให้การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ตามแนวปะการังเทียมที่ได้จัดวางเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2561

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ในพื้นที่อ่าวกะตะ-กะรน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการป้องกันดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน ในด้านการประมง การท่องเที่ยวทางทะเล และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความมั่นคง ความยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ในการนี้ ขอขอบคุณ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน นักดำน้ำ อาสาสมัคร และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ด้าน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรทางทะเลชายหาดที่สวยงาม มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งเพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์น้ำนานาชนิด ทั้งสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สัตว์สวยงาม ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องที่และนำเงินเข้าประเทศจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางหลักในการพัฒนา จึงมีโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน (กลุ่มประมงพื้นบ้าน) ได้จัดทำโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ตั้งแต่ปี 2552-2555 และตามรายงานที่ อบจ.ภูเก็ต ได้ติดตามผลการจัดวางปะการังในพื้นที่ที่จัดวาง พบว่ามีการเกาะตัวอ่อนของปะการัง กัลปังหา และมีปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเล นำไปสู่การเป็นแหล่งทำการประมงและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยยืดระยะเวลาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำไปสู่การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและได้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.