ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวฌลาณัฏฐ์ คิดใจเดียว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ครั้งที่ 3/2561 โดย นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นางสาวณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบคำสั่งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่องการขออนุมัติยกเว้นผ่อนผัน การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการโอนทรัพย์สินคุณภาพดี ความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 รวมถึงพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่) และการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จังหวัดสตูล)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.