ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ภายใน
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ภายใน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี งานสานสัมพันธ์ภายในโรงเรียน (นาบอนเกมส์) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายโชคชัย องค์สันติภาพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี คณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน จัดการแข่งขันกีฬาโครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ภายในโรงเรียน (นาบอนเกมส์) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้าน ฝึกให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนบ่มเพาะสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบกับการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักเรียน

นายโชคชัย องค์สันติภาพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬา 10 ประเภท คือ ฟุตซอล ขว้างบอล ตักน้ำใส่ขวด กินวิบาก วิ่งซุปเปอร์แมน วิ่งผลัดตีวงล้อ อุ้มลูก เดินตัวหนอน วิ่ง 50 เมตร วิ่ง 60 เมตร โดยตั้งจ่ายจากรายได้สถานศึกษาเงินรายหัว ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 99,400 บาท และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ในการจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอชื่นชมโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ที่มองเห็นประโยชน์ของการแข่งขันกีฬา เพราะกีฬาเป็นสื่อหรือเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะพัฒนาสมรรถนะสำคัญในตัวผู้เรียน ทั้งนี้ นับว่าเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการป้องกันการมั่วสุมอบายมุข การเสพสารเสพติด และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.