อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561) การแข่งขันคนเก่งในในโรงเรียนท้องถิ่นสังกัด อบจ.ภูเก็ต เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับจังหวัด

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูและนักเรียนมีความตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรู้ได้แสดงความสามารถ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้น ป.5 ม.2 และ ม.5 แข่งขัน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของ อบจ.ภูเก็ต ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.